Sesyn er en elektronisk versjon av Ullevåls "Metodebok for øyesykdommer" som publiseres av Atle Einar Østern. Nettsiden ble lansert i desember 2012, først for leger på Ullevål, men har i senere tid vært gratis tilgjengelig for alt helsepersonnel som har øyesykdommer som sitt fagfelt, uavhengig av arbeidsgiver. Innholdet er det samme som i Metodeboken og oppdateres regelmessig.

 

Sesyn finansieres av Oslo universitetssykehus og får ingen midler fra industrien.

 

Kilder

Metodeboken og derav www.sesyn.no reflekterer klinisk virksomhet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Innholdet bygger på prinsippene ved «evidence-based medicine» (kunnskapsbasert praksis). Litteratursøk foregår dels med pyramidesøk. Kilder er primært oppsummeringer (UptoDate og internasjonale retningslinjer), sekundært synopser av synteser (systematiske reviews og ev. meta-analyser) og i utvalgte tilfeller enkeltartikler og annen faglig litteratur (herunder «Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi») av adekvat kvalitet, evaluert gjerne med PICO-metoden. Innholdet er forslag til praksis, men ikke definert som retningslinjer, blant annet fordi nettsiden og boken i stor grad implementeres på nasjonalt nivå. Det tas da forbehold om feil, mangler, utdaterte opplysninger eller avvik fra alternative prosedyrer/litteratur. Enhver anmodes om å ta kritisk stilling til innholdet i forbindelse med egen klinisk praksis.